تبلیغات
میوه درمانی - خواص لیمو ترش
دانلود والپیپر HD

خواص لیمو ترش

ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺮش

ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺮش ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﯿﻮه ﻫﺎ دارای وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد: PP3,B2,B1A,C,B

ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺮش ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: آﻫﻦ ،ﺳﯿﻠﯿﺲ ، ﻓﺴﻔﺮ، ﻣﺲ ، ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﮐﻠﺴﯿﻢ.

ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﯿﻮه ﻫﺎ دارای ﻓﻮاﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:

‫ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش دﻧﺪان ﻫﺎ را ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

‫ﺑﻮی ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش اﻧﺴﺎن را ﺷﺎداب ﻧﻤﻮده ، اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی را در او اﻓﺰاﯾﺶ داده، روح را آرام و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻗﻮای ﻣﻐﺰ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺸﻮد.


مشاهده کامل در ادامه مطلب

ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

‫آب ﻟﯿﻤﻮ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ و ﻏﻠﻈﺖ ﺧﻮن را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

در درﻣﺎن ﺳﺮدرد، ﮔﻠﻮدرد، ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺐ و ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﻫﺎی ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد.

‫ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ و دل ﺷﻮره را ﻧﯿﺰ آرام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

  ‫ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، ﺣﺎﻓﻈﻪ را ﺗﻘﻮﯾﺖ، ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻟﺜﻪ و اﺧﺘﻼل ﻫﺎی ﻫﺎﺿﻤﻪ ای را درﻣﺎن ﻧﻤﻮده و ﭘﻮﺳﺖ را ﻟﻄﯿﻒ ﻣﯽ ﺳﺎزد.

‫ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از راه ﻫﺎی درﻣﺎن ﭼﺎﻗﯽ ﺧﻮردن ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش اﺳﺖ.

‫آب ﻟﯿﻤﻮ، ﭼﺸﻢ ﻫﺎ را درﺧﺸﺎن و ﭘﻮﺳﺖ را ﺷﺎداب ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ، ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوك ﺻﻮرت را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد.

ﺷﺴﺘﻦ ﺳﺮ ﺑﺎ آب ﻟﯿﻤﻮ، ﺷﻮره و ﺧﺎرش ﺳﺮ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده ، ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ را ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﻣﻮﻫﺎ را درﺧﺸﺎن و ﺷﺎداب ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

‫ﻧﻮر ﭼﺸﻢ را زﯾﺎد و ﻣﻮﻫﺎی ﺳﺮ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻋﻄﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﻟﯿﻤﻮ اﺛﺮ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ دارد.

ﻣﯿﮑﺮوب ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن دﯾﻔﺘﺮی را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

‫ﺿﺮرﻫﺎ

‫ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺮﺷﯽ ﺑﺮای زﺧﻢ ﻣﻌﺪه ﺿﺮر دارد.

iconبرچسب‌ها : لیمو ترش, فواید لیمو ترش, فایده لیمو ترش, لیموترش, خوردن لیمو ترش, خواص لیمو ترش, نقش لیمو ترش, میوه لیمو ترش,
  • نوشته: علیـــ نجفی
  • شنبه 26 فروردین 1391
  • نظرات ()