تبلیغات
میوه درمانی - خواص لیمو
دانلود والپیپر HD

خواص لیمو

ﻟﯿﻤﻮ

ﻟﯿﻤﻮ ﺳﺮﺷﺎر از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎی ‪ A,B,Cاﺳﺖ.

‫اﻣﻼح ﺑﺴﯿﺎری در ﻟﯿﻤﻮ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:

‫آﻫﻦ، آﻫﮏ، اﺳﯿﺪ ﺳﯿﺘﺮﯾﮏ ،ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ، ﻓﺴﻔﺮ ،ﮐﻠﺴﯿﻢ.

‫ﻟﯿﻤﻮ دارای ﻓﻮاﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:

‫ﻟﯿﻤﻮ ﺣﻠﻖ و ﺣﻨﺠﺮه را ﺷﺴﺘﺸﻮ داده و درﻣﺎن ﺳﺮدرد اﺳﺖ.

‫ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺐ را ﺑﺎ ﻟﯿﻤﻮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻬﺎر ﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺳﮑﺴﮑﻪ ، ﺳﻮزش ﻣﻌﺪه ، ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮع، ﯾﺒﻮﺳﺖ و ﮐﺮم اﻧﮕﻠﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﻮردن ‫ﻟﯿﻤﻮ درﻣﺎن ﻧﻤﻮد.


مشاهده کامل در ادامه مطلب !

دﺳﺘﮕﺎه اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده و در درﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ و ﺳﺮﻓﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد.

‫ﻟﯿﻤﻮ ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ را ﻧﺎﺑﻮد، روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ، ﻋﺮق اﻟﻨﺴﺎء و ﻗﻨﺪ را درﻣﺎن وﺗﺐ را ﻣﯽ ﺑﺮد.

‫آب ﻟﯿﻤﻮ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺳﯿﻔﻠﯿﺲ، ﻏﻠﻈﺖ ﺧﻮن ، زﮐﺎم ، ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ، ذات اﻟﺮﯾﻪ، ﮔﻠﻮدرد، زﺧﻢ ﻫﺎی ﺗﺐ ﺧﺎل ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ   ‫ﺟﻨﺴﯽ را درﻣﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

‫ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن اﺧﺘﻼل ﻫﺎی ﻫﺎﺿﻤﻪ، ﻧﻔﺦ و دل ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮردﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﻟﯿﻤﻮ ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ دارد.

  ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻓﻮاﯾﺪ ﮔﺪﺷﺘﻪ ، ﻟﯿﻤﻮ ﺻﻔﺮا را ﺗﺤﺮﯾﮏ و آرﺗﺮوز، روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ و ﻗﺎرچ را درﻣﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

‫از ﻓﻠﺞ اﻃﻔﺎل ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ درﻣﺎن زﺧﻢ ﻣﻌﺪه اﺳﺖ و ﺳﻢ ﻫﺎی ﺑﺪن را ﺣﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

iconبرچسب‌ها : لیمو, خواص لیمو, لیمو درمانی, اثرات لیمو در درمان, درمان با لیمو, خوردن لیمو, فایده لیمو, فواید لیمو, خاصیت لیمو,
  • نوشته: علیـــ نجفی
  • دوشنبه 21 فروردین 1391
  • نظرات ()