تبلیغات
میوه درمانی - خواص گیلاس
دانلود والپیپر HD

خواص گیلاس

ﮔﯿﻼس

‫ﮔﯿﻼس دارای ﻃﺒﯿﻌﺘﯽ ﺳﺮد اﺳﺖ.

‫ازوﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﮔﯿﻼس ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد: ‪,PP2A,C,E,B

  ‫ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد درﮔﯿﻼس ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: آﻫﻦ ،ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ،روی ، ﺳﺪﯾﻢ ، ﻓﺴﻔﺮ، ﻣﺲ، ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ،ﮐﻠﺮ ،ﮐﻠﺴﯿﻢ ، ﮔﻮﮔﺮد .

‫از ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﮔﯿﻼس ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:

ﺑﺪﺧﻮاﺑﯽ وﮐﻢ ﺧﻮاﺑﯽ را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

‫از وارﯾﺲ رگ ﻫﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.


مشاهده کامل در ادامه مطلب ...

ﮔﯿﻼس اﺷﺘﻬﺎ را زﯾﺎد ﮐﺮده و ﺑﻮی ﺑﺪ دﻫﺎن را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻋﺼﺎره ﮔﯿﻼس در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ دﻧﺪان ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد.

اﻋﺼﺎب را آرام و ﻣﻌﺪه را ﺷﺴﺘﺸﻮ، ﻣﺠﺮای ادرار و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﮔﻮارﺷﯽ را ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

‫ادرارآور اﺳﺖ و ﺳﻤﻮم ﺑﺪن را ﻧﺎﺑﻮد و ﺧﻮن را ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

‫ﮔﯿﻼس ﺷﯿﺮﯾﻦ ﯾﺒﻮﺳﺖ را درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻗﻨﺪ آن ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر دﯾﺎﺑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺿﺮری ﻧﻤﯽ رﺳﺎﻧﺪ.

‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ درد ﻣﻔﺎﺻﻞ، روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ و ﻧﻘﺮس ﻣﻔﯿﺪ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﺎی ﮐﺒﺪ را درﻣﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

‫اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﭼﺎﻗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﻻﻏﺮ ﺷﺪن ﺑﺎﯾﺪ آن را ﻗﺒﻞ از ﻏﺬا ﺑﺨﻮرﻧﺪ.

‫از ﺳﻨﮓ ﮐﻠﯿﻪ و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.

‫ﺳﺮدرد را ﺑﺮﻃﺮف و وزن را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.

‫ﺿﺮرﻫﺎ

ﺑﺮای ﻫﻀﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺟﻮﯾﺪه ﺷﻮد.

‫ﺧﻮردن ﺑﻌﺪ از ﻏﺬا ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻔﺦ و ﺳﻮء ﻫﺎﺿﻤﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺧﻮردن ﮔﯿﻼس ﻗﺒﻞ از ﻏﺬا ﺷﺨﺺ را ﺳﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺟﻠﻮی اﺷﺘﻬﺎ را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

iconبرچسب‌ها : گیلاس, خواص گیلاس, gilas, فایده گیلاس, فواید گیلاس, املاح گیلاس, مواد گیلاس, درمان بیماری,
  • نوشته: علیـــ نجفی
  • چهارشنبه 16 فروردین 1391
  • نظرات ()