تبلیغات
میوه درمانی - خواص کیوی
دانلود والپیپر HD

خواص کیوی

ﮐﯿﻮی

‫ﮐﯿﻮی ﺳﺮﺷﺎر از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺪن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد: ‪,C,D,E3,B2,B1A,B

‫از اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﯿﻮی ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ آﻫﻦ، ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ،روی ،ﺳﻮﻟﻔﺎت، ﻓﺴﻔﺮ، ﻓﻮﻟﯿﮏ اﺳﯿﺪ، ﻣﺲ،ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ،ﮐﻠﺴﯿﻢ وﮐﻠﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد.

‫ازﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﮐﯿﻮی ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:

ﮐﯿﻮی از ﺿﻌﻒ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺑﺪن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

‫ﻏﺬاﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ را ﻫﻀﻢ، وزن را ﮐﺎﻫﺶ و ﺧﻮن را رﻗﯿﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

‫از ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ، ﻓﺸﺎر و ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮن، ورم ﻟﻮزاﻟﻤﻌﺪه وروﻣﺎﺗﯿﺴﻢ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯿﮑﻨﺪ. ادرارآوراﺳﺖ و ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ.

  ‫از ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

iconبرچسب‌ها : کیوی, خواص کیوی, فواید کیوی, فایده کیوی, مواد کیوی, املاح کیوی, خوردن کیوی, kiwi, kivi,
  • نوشته: علیـــ نجفی
  • یکشنبه 6 فروردین 1391
  • نظرات ()