تبلیغات
میوه درمانی - خواص سرکه
دانلود والپیپر HD

خواص سرکه

خواص ﺳﺮﮐﻪ

‫اﻣﯿﺮﻣﻮﻣﻨﺎن ، ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ اﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ (ع) ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

‫ﺳﺮﮐﻪ ﺧﻮرﺷﺖ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻔﺮا را درﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ و ﻗﻠﺐ را زﻧﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

‫اﻣﺎم ﺻﺎدق (ع) ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

ﺳﺮﮐﻪ ﻗﻠﺐ را ﻧﻮراﻧﯽ ، ﻟﺜﻪ را ﻣﺤﮑﻢ، ﮐﺮم ﻣﻌﺪه را ﻧﺎﺑﻮد و ﻋﻘﻞ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

‫ﺳﺮﮐﻪ از زﯾﺎد ﺷﺪن اوره و ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

‫ﺳﺮﮐﻪ ﺗﺮﺷﺢ ﻫﺎی ﻣﻌﺪه را زﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﺬب ﺷﻮد.

‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮﮐﻪ ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﮐﺒﺪ را زﯾﺎد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺗﻠﺨﯽ دﻫﺎن ، ﺧﺴﺘﮕﯽ و اﺳﺘﻔﺮاغ دﻓﻊ ﺷﻮد.

‫ﺳﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻀﻢ ﻏﺬا ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

iconبرچسب‌ها : فواید سرکه, سرکه, هضم غذا, خوردن سرکه, استفاده سرکه, فایده سرکه,
  • نوشته: علیـــ نجفی
  • یکشنبه 21 اسفند 1390
  • نظرات ()