تبلیغات
میوه درمانی - زرد آلو
دانلود والپیپر HD

زرد آلو

خواص زردآﻟﻮ

‫زردآﻟﻮ ﺧﻮد ﻃﺒﯿﻌﺘﯽ ﺳﺮد دارد وﻟﯽ ﻫﺴﺘﻪ آن ﻃﺒﯿﻌﺘﯽ ﮔﺮم دارد.

‫زردآﻟﻮ ﺳﺮﺷﺎر از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ‪ A,B,Cاﺳﺖ.

‫از اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﯽ زردآﻟﻮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:

‫آﻫﻦ ، ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ، ﺳﺪﯾﻢ ، روی ، ﻓﺴﻔﺮ ، ﻣﺲ ، ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ، ﮐﻠﺴﯿﻢ ، ﮔﻮﮔﺮد.

‫زردآﻟﻮ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﯿﻮه ﻫﺎ دارای ﻓﻮاﯾﺪ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:

زردآﻟﻮ ﺑﻮی ﺑﺪن دﻫﺎن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده و ﺗﺸﻨﮕﯽ را ﺑﺮﻃﺮف و ﭘﻮﺳﺖ را ﺟﻮان ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

زردآﻟﻮ ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ، ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ و ﺧﺴﺘﮕﯽ را درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، آرام ﺑﺨﺶ و ﻧﺸﺎط آور اﺳﺖ.

‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی روﺣﯽ ، رواﻧﯽ و ﻋﺼﺒﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.

  ‫زردآﻟﻮ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ ، اﻟﺘﻬﺎب ﻣﻌﺪه ، ورم ﻣﻔﺎﺻﻞ وﻧﺮﻣﯽ اﺳﺘﺨﻮان را درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

‫زردآﻟﻮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺸﺎرﺧﻮن را ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺧﻮن را ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ را ﻧﯿﺰ درﻣﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎ، درﻣﺎن ﺗﺐ و دﻓﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﺻﻔﺮا و اﺳﯿﺪ ﻣﻌﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

‫ﻫﺴﺘﻪ زردآﻟﻮ، ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ را درﻣﺎن ، ﺑﺪن را ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﻧﯿﺮوی ﺟﻨﺴﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ داده وداروی ﺳﯿﻨﻪ اﺳﺖ.

‫ﻫﺴﺘﻪ زردآﻟﻮ، دارای ﭼﺮﺑﯽ، ﻗﻨﺪ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ‪ Aﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻔﺦ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد.

‫ﺿﺮرﻫﺎ

‫زردآﻟﻮ ﻧﻔﺦ آور اﺳﺖ ، اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻐﺰ ﻫﺴﺘﻪ آن ﺧﻮرده ﺷﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺿﺮری را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

زردآﻟﻮ دﯾﺮ ﻫﻀﻢ اﺳﺖ وﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻮزش ﻣﻌﺪه و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﮐﺒﺪی دارﻧﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

iconبرچسب‌ها : خواص زرد آلو, زردآلو, زردالو, زرد الو, میوه درمانی, خوردن زرد آلو, فواید زرد آلو,
  • نوشته: علیـــ نجفی
  • دوشنبه 15 اسفند 1390
  • نظرات ()