تبلیغات
میوه درمانی - پیاز
دانلود والپیپر HD

پیاز

 

ﭘﯿﺎز

‫اﻣﺎم ﺻﺎدق (ع) ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :

‫ﭘﯿﺎز دارای ﺳﻪ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ:

‫دﻫﺎن را ﺧﻮﺷﺒﻮ، ﻟﺜﻪ را ﻣﺤﮑﻢ و آب ﺟﻤﺎع را زﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 

‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻀﺮت در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

رﺳﻮل اﮐﺮم (ص) ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ : ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮی داﺧﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ، از ﭘﯿﺎز آن ﺷﻬﺮ ﺑﺨﻮرﯾﺪ ﺗﺎ وﺑﺎی آن ﺷﻬﺮ از ﺷﻤﺎ دور ﺷﻮد.

ﭘﯿﺎز دارای وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:

C   p12   B2   B1    A   B

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دارای اﻣﻼﺣﯽ ﻧﻈﯿﺮ:

آﻫﮏ ، آﻫﻦ ، ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ، ﺳﯿﻠﯿﺲ ، ﺳﺪﯾﻢ ، ﻓﺴﻔﺮ ، ﻗﻨﺪ ، ﮔﻮﮔﺮد و ﯾﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

خواص

‫ﭘﯿﺎز ﻓﻀﺎی دﻫﺎن را ﺧﻮﺷﺒﻮ، ﻟﺜﻪ را ﻣﺤﮑﻢ، آب ﮐﻤﺮ را زﯾﺎد و اﺳﺘﺴﻘﺎ را درﻣﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺧﺴﺘﮕﯽ را ﺑﺮﻃﺮف ، اﻋﺼﺎب را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﺐ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد.

‫ﺑﻪ ﺑﺪن ﻧﯿﺮو ﺑﺨﺸﯿﺪه و اﺷﺘﻬﺎ را زﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

‫ﭘﯿﺎز ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد، ﺧﻮن و ﻣﺠﺎری ﺗﻨﻔﺴﯽ را ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮده و آﺳﻢ و ورم ﮔﻠﻮ را درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

‫ﺟﻮش ﻫﺎی زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺖ را درﻣﺎن ، ﻏﺪه ﻫﺎی اﺷﮏ، آﻣﯿﺰش و ﮔﻮارش را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻏﺬای ﻣﻐﺰ اﺳﺖ و ﻣﺤﺮك اﻣﻮر ﺟﻨﺴﯽ.

‫اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎی ودﻧﺪان ﻫﺎ را ﻣﺤﮑﻢ و از ﻧﺮﻣﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

‫ﻧﯿﺮوی ﺷﻬﻮت و راه رﻓﺘﻦ را اﻓﺰاﯾﺶ ، ﻣﻌﺪه و روده را ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺠﺮای ﺗﻨﻔﺴﯽ را درﻣﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

‫از ﺳﮑﺘﻪ ﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ و ﻣﻐﺰی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ، ورم ﺳﺎق ﭘﺎﻫﺎ، ورم ﻣﺜﺎﻧﻪ، ﭘﺮﺳﺘﺎت ، روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ ﻣﻔﺼﻠﯽ، ﺳﻨﮓ ﮐﻠﯿﻪ و ﻣﺜﺎﻧﻪ رادرﻣﺎن وﺳﻤﻮم ‫ﺑﺪن را دﻓﻊ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

‫اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﮑﺮی را آﺳﺎن، ﮐﻢ ﺧﻮاﺑﯽ را درﻣﺎن ، ﺗﺐ را ﻧﺎﺑﻮد، از رﻗﯿﻖ ﺷﺪن ﺧﻮن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭘﯽ را ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

‫ﺻﺪای وزوز ﮔﻮش را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد.

‫در ﮐﻨﺎر رﺧﺘﺨﻮاب ﭘﺸﻪ را دور ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

iconبرچسب‌ها : خواص پیاز, پیاز, مواد پیاز, املاح پیاز, درمان پیاز, پیاز با غذا, خودن پیاز, خاصیت پیاز, پیاز درمانی,
  • نوشته: علیـــ نجفی
  • جمعه 5 اسفند 1390
  • نظرات ()