تبلیغات
میوه درمانی - به
دانلود والپیپر HD

به

ﺑﻪ

‫ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﮐﺮم (ص) ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

‫ﺑﻪ ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺪﻫﯿﺪ، ﭼﺮا ﮐﻪ آن ، ﭼﺸﻢ را ﺟﻼ ﻣﯽ دﻫﺪ، دوﺳﺘﯽ را در ﻗﻠﺐ ﻣﯽ روﯾﺎﻧﺪ، وﺑﻪ زن ﻫﺎی ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺧﻮد ‫ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻤﺎ ﻧﯿﮑﻮ ﺷﻮد.

‫اﻣﯿﺮﻣﻮﻣﻨﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ (ع) درﺑﺎره ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎی ﺑﻪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﺑﻪ ﺑﺨﻮرﯾﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﻠﺐ ﺿﻌﯿﻒ را ﻧﯿﺮو ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ،ﭘﺎك ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻌﺪه و روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﻠﺐ اﺳﺖ و آدم ﺗﺮﺳﻮ را ﺷﺠﺎع ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

اﻣﺎم ﺻﺎدق(ع) ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﺑﻪ ، ﻣﻌﺪه را ﻧﯿﮑﻮ و ﻗﻠﺐ را ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی را ﻣﺒﻌﻮث ﻧﻔﺮﻣﻮد ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ از ﺑﻪ ﺧﻮرد.

خواص

‫ﺑﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮔﺮم وﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﺮش ﺳﺮد و ﺧﺸﮏ اﺳﺖ.

‫ﺑﻪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ‪  C3  B2  B1  A   را در ﺑﺮدارد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دارای اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ : آﻫﻦ ، آﻫﮏ ، ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ، ﺳﺪﯾﻢ ، ﻓﺴﻔﺮ و ﮐﻠﺴﯿﻢ اﺳﺖ.

از ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:

‫ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﮐﻪ اﺷﺘﻬﺎآور اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻌﺪه و ﮐﺒﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دل ﭘﯿﭽﻪ ، ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻟﺜﻪ و دﻫﺎن را درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

‫ﺑﻪ ﻗﻠﺐ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺳﯿﻨﻪ را ﻧﺮم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻣﻌﺪه و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﺿﻤﻪ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻫﻀﻢ ﻏﺬا ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺮای ﭼﺸﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.

ﺧﻮن رﯾﺰی را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، اﺛﺮ ﻣﻔﯿﺪی روی ﺑﻮاﺳﯿﺮ دارد.

‫ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎﺑﺾ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ادرار آور ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ.

‫ﺑﻪ ﺗﺮش اﺳﺘﻔﺮاغ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮده وﺑﺮای ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ ﻧﯿﺰ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.

ﺧﻮن رﯾﺰی از رﺣﻢ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮده و اﺳﻬﺎل ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﺳﻬﺎل ﺧﻮﻧﯽ را درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

‫ﺑﻪ داﻧﻪ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺟﺮاﺣﺎت ﮔﻠﻮ، ﺳﺮﻓﻪ، ﺗﻮرم ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ، ﺧﺸﮑﯽ زﺑﺎن و دﻫﺎن ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.

‫ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺮك ﭘﻮﺳﺖ دﺳﺖ ، ﭘﺎ وﻟﺐ ﺑﻪ داﻧﻪ را روی ﻣﻮﺿﻊ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

‫ﻟﻌﺎب ﺑﻪ داﻧﻪ را روی زﺧﻢ و ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺗﺎ زودﺗﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ.

‫ﺑﻪ داﻧﻪ ﺿﺪ ﺗﺐ اﺳﺖ و آﻓﺘﺎب ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ را ﺑﺎ ﻣﺎﻟﯿﺪن روی ﭘﻮﺳﺖ درﻣﺎن ﮐﻨﯿﺪ.

ﺟﻮﯾﺪن ﺑﻪ داﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﯿﺮوی ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.

‫ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﺮگ درﺧﺖ ﺑﻪ ، ورم ﭼﺸﻢ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ.

دم ﮐﺮده ﮔﻞ و ﺷﮑﻮﻓﻪ ﺑﻪ ، ﻣﻘﻮی ﻣﻌﺪه اﺳﺖ.

‫ﺳﺮﻓﻪ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

‫ﺳﺮدرد را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ.

‫ﺳﯿﻨﻪ را ﺻﺎف و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

دم ﮐﺮده ﮔﻞ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آب ﺑﻬﺎر ﻧﺎرﻧﺞ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ.

 

تذکرات

‫کرک یا پرزی که روی به می باشد ، هضمش سنگین است و برای حلق و صدا بسیار مضر می باشد ، لذا باید قبل از خوردن به ، پرز های روی آن را پاک کرد .

کرک به ، خون ریزی زخم و بریدگی ها را بند می آورد ، لذا می توان کرک به را سوزانده و آن را بر روی زخم قرار دهید .

iconبرچسب‌ها : خواص به, به, خوردن به, فواید به, فایده به, مواد معدنی به, ضرر های به, مضرات به, thdni fi,
  • نوشته: علیـــ نجفی
  • یکشنبه 23 بهمن 1390
  • نظرات ()