تبلیغات
میوه درمانی - خواص انجیر
دانلود والپیپر HD

خواص انجیر

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم (ع) درﺑﺎره اﻧﺠﯿﺮ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

اﻧﺠﯿﺮ را ﺑﺨﻮرﯾﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻘﺮس و ﺑﻮاﺳﯿﺮ ﻣﻔﯿﺪاﺳﺖ .

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻀﺮت در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﺧﻮردن اﻧﺠﯿﺮ از ﻗﻮﻟﻨﺞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﻧﺠﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﺘﯽ ﮔﺮم وﺗﺮ دارد.

‫از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﺠﯿﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ‪  C6  B2  B1  A     Bاﺷﺎره ﮐﺮد.

اﻣﻼح ﺑﺴﯿﺎری در اﻧﺠﯿﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ازﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ آﻫﻦ،ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ، ﻓﺴﻔﺮ، ﮐﻠﺴﯿﻢ، ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ اﺷﺎره ﮐﺮد.

از ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﺠﯿﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:

اﻧﺠﯿﺮ ﺑﺮای اﻋﺼﺎب، ﻣﻐﺰ وﻗﻠﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.

مشاهده کامل در ادامه مطلب .

iconبرچسب‌ها : انجیر, خواص انجیر, خوردن انجیر, انجیر خوردن, املاح انجیر, خاصیت انجیر, درمان با انجیر, خاصیت های انجیر,
  • نوشته: علیـــ نجفی
  • یکشنبه 23 بهمن 1390
  • نظرات ()