تبلیغات
میوه درمانی - خیار
دانلود والپیپر HD

خیار

ﺧﯿﺎر از ﻣﯿﻮه ﻫﺎی ﺳﺮد اﺳﺖ.

‫ﺧﯿﺎر دارای ﺑﺴﯿﺎری از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ ازﺟﻤﻠﻪ آ،ب وث اﺳﺖ .

‫ﺧﯿﺎر دارای اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:

آﻫﮏ ، ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ، ﺳﺪﯾﻢ، ﻣﻨﮕﻨﺰ ، ﮐﻠﺮ ، ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﮔﻮﮔﺮد .

‫روﻏﻦ داﻧﻪ ﺧﯿﺎر، دارای اﺳﯿﺪ ﻫﺎی ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﺷﺪه واﺷﺒﺎع ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .

‫از ﻓﻮاﯾﺪ درﻣﺎﻧﯽ آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:

‫از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮن ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.

ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﯿﺪ اورﯾﮏ اﺳﺖ.

‫اﺛﺮ آرام ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ و ﺧﻮاب آوری را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.

‫آب ﺧﯿﺎر ﺑﺮای درﻣﺎن ﯾﺮﻗﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.

 

ﺧﯿﺎر ﻧﺎزك و ﻧﺎرس ﺑﺮای ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﺮض ﻗﻨﺪ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﺐ ﻫﺎ را درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

‫ﺧﻮردن ﺧﯿﺎر ، ﻃﺮاوت وﺳﻼﻣﺘﯽ را ﺑﺮای ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورد.

‫اﻧﻮاع ﺧﯿﺎرﻫﺎ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻔﺮا، اﻟﺘﻬﺎب ، دﻓﻊ ﺳﻨﮓ ﻣﺜﺎﻧﻪ، ﺣﺮارت ﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.

‫ﭘﻮﺳﺖ ﺧﯿﺎر، دارای ﻣﻘﺪار ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ث اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺧﻮن ﺳﺎز اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺗﺨﻢ ﺧﯿﺎر، ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺻﻔﺮا و درﻣﺎن ﺗﺐ ﻫﺎی ﮔﺮم اﺳﺖ.

‫اﯾﻦ ﻣﯿﻮه ﺑﺎ ارزش ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺪه ﻫﺎی ﺿﻌﯿﻔﯽ دارﻧﺪ زﯾﺎد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

ﺿﺮرﻫﺎ

ﺧﯿﺎر ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼً رﺳﯿﺪه ﺷﻮد، ﻣﺰه ﺗﺮﺷﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺗﺮس را در اﻧﺴﺎن زﻧﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

iconبرچسب‌ها : خیار, خواص خیار, خوردن خیار, فواید خوردن خیار, خاصیت های خیار, ضرر های خیار, مضرات خیار, khiar, میوه درمانی, مواد معدنی خیار, مواد خیار, املاح خیار,
  • نوشته: علیـــ نجفی
  • جمعه 28 بهمن 1390
  • نظرات ()