تبلیغات
میوه درمانی - خرمالو
دانلود والپیپر HD

خرمالو

ﺧﺮﻣﺎﻟﻮ ﺳﺮﺷﺎر از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎی ‪ ,C3,B2,B1A,Bﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺮﻣﺎﻟﻮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:

آﻫﻦ ، ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ، ﻓﺴﻔﺮ، ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ، ﮐﻠﺴﯿﻢ ، ﮔﻮﮔﺮد .

‫از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎی ﺧﺮﻣﺎﻟﻮ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺖ: ﺧﺮﻣﺎﻟﻮ اﺷﺘﻬﺎآور اﺳﺖ وﺑﺮای رﺷﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮن ﺳﺎز اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮن را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد وﻗﻨﺪ آن ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﯽ ﺿﺮری ﻧﺪارد؛ ﻫﻢ زود ﻫﻀﻢ ﺑﻮده و ﻫﻢ ﻣﻌﺪه را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﺮای درﻣﺎن آﻓﺖ ﻫﺎی دﻫﺎن، ﮔﻠﻮ درد، ﻧﻘﺮس ، ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﮐﺒﺪ و ﮐﻠﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان از اﯾﻦ ﻣﯿﻮه ارزش ﻣﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. از

‫آب ﺧﺮﻣﺎﻟﻮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای درﻣﺎن زﺧﻢ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

 

ﺿﺮرﻫﺎی ﺧﺮﻣﺎﻟﻮ

‫زﯾﺎده روی در ﺧﻮردن ﺧﺮﻣﺎﻟﻮ ﺳﺒﺐ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﯾﺒﻮﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺮﻣﺎﻟﻮ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ ﺗﺎﻧﻦ دارد.

iconبرچسب‌ها : خرمالو, خواص خرمالو, خوردن خرمالو, فواید خرمالو, میوه درمانی, مضرات خرمالو, ضرر خوردن خرمالو, خورمالو,
  • نوشته: علیـــ نجفی
  • چهارشنبه 26 بهمن 1390
  • نظرات ()