تبلیغات
میوه درمانی - خواص تمشک
دانلود والپیپر HD

خواص تمشک

ﺗﻤﺸﮏ

ﻤﺸﮏ دارای ﻃﺒﯿﻌﺘﯽ ﺧﺸﮏ اﺳﺖ.

از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺗﻤﺸﮏ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎی ‪ C,Kاﺷﺎره ﮐﺮد.

‫اﯾﻦ ﻣﯿﻮه ﺟﻨﮕﻠﯽ ، ﺳﺮ درد را درﻣﺎن، ﺧﻮن را ﺗﺼﻔﯿﻪ و ﻗﻠﯿﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

‫ﺗﻤﺸﮏ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺪن ﺑﻮده ، اوره و ﻓﺸﺎرﺧﻮن را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺗﻤﺸﮏ ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺮق آور اﺳﺖ ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺠﺎری ادرار را

‫ﻧﯿﺰﺑﺎز ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

‫ﺗﺨﻢ ﻫﺎی آن ﺑﺮای ﺧﺸﮑﯽ ﻣﺰاج و ﯾﺒﻮﺳﺖ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.

ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎرﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.

‫ﺷﺮﺑﺖ اﯾﻦ ﻣﯿﻮه ﺟﻨﮕﻠﯽ، در درﻣﺎن ﺳﺮﺧﮏ و ﻣﺨﻤﻠﮏ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮده، ﺗﺐ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد وﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی : دﯾﺎﺑﺖ ، اﻟﺘﻬﺎب ﻣﺠﺎری ادرار ، ﺗﺒﻬﺎی ﺻﻔﺮاﯾﯽ و ﮔﻠﻮدرد ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد.

iconبرچسب‌ها : خواص تمشک, تمشک, درمان با تمشک, املاح تمشک, فواید تمشک, خاصیت های تمشک, خوردن تمشک,
  • نوشته: علیـــ نجفی
  • پنجشنبه 20 بهمن 1390
  • نظرات ()